Kontakti   
     Об Ассоциации
     Мероприятия ЛАНК
     Руководство
     Порядок принятия
     Члены
     Устав
     Кодекс этики
     Контакты
     Ссылки
 
 
 
 

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas statūti

Valdes nolikums
Metodoloģijas komitejas nolikums
Izglītības komitejas nolikums

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir „Latvian Association of Tax Advisers”.


2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. īstenot nodokļu konsultantu profesionālo pašpārvaldi, aizsargāt nodokļu konsultantu tiesības un intereses;
2.1.2. izstrādāt nodokļu konsultantu profesionālās ētikas kodeksu un citus Biedrības biedru profesionālo darbību regulējošus aktus;
2.1.3. sadarbībā ar Finanšu ministriju un citām valsts un pašvaldības institūcijām aizsargāt nodokļu maksātāju tiesības un intereses;
2.1.4. sekmēt nodokļus un nodevas reglamentējošo normatīvo aktu vienveidīgu piemērošanu;
2.1.5. informēt nodokļu maksātājus, nodokļu konsultantus un sabiedrību kopumā par grozījumiem nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos un piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādāšanā un publiskā apspriešanā;
2.1.6. organizēt konferences, seminārus, diskusijas un mācību kursus par nodokļu piemērošanas problēmām un to risinājumiem;
2.1.7. paaugstināt nodokļu konsultantu profesionālo kvalifikāciju;
2.1.8. veicināt sadarbību ar Latvijas un citu valstu un starptautiskām nodokļu speciālistu organizācijām;
2.1.9. analizēt citu valstu nodokļu sistēmas to piemērošanai Latvijas apstākļiem, kā arī sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām izstrādāt nepieciešamo grozījumu projektus Latvijas normatīvajos aktos;
2.1.10. rūpēties par nodokļu konsultanta profesijas prestižu.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1.nodrošināt nodokļu konsultantu profesionālo pašpārvaldi;
2.2.2. organizēt eksāmenus nodokļu konsultantu sertifikātu iegūšanas pretendentiem, sadarbībā ar Finanšu ministriju veikt nodokļu konsultantu sertificēšanu.
2.2.3. kārtot sertificētu Latvijas nodokļu konsultantu reģistru un ne retāk kā vienu reizi gadā publicēt izmaiņas sertificēto nodokļu konsultantu sarakstā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Reģistrā norāda šādas ziņas:
2.2.3.1. biedra vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu, lēmuma par uzņemšanu Biedrībā pieņemšanas datumu un protokola numuru, kā arī biedra prakses vietu;
2.2.3.2. gadījumā, ja biedrs izstājas vai tiek izslēgts no Biedrības, reģistrā norāda izstāšanās vai izslēgšanas datumu, protokola numuru.
2.2.4. organizēt nodokļu konsultantu profesionālo apmācību un kvalifikācijas celšanu;
2.2.5. piedalīties strīdu izšķiršanā starp Biedrības biedriem un to pārstāvētajiem nodokļu maksātājiem, izsakot viedokli, ja kāda no pusēm to lūdz;
2.2.6. dibināt starptautiskus kontaktus ar citu valstu nodokļu konsultantu profesionālajām organizācijām, starptautiskām nodokļu konsultantu organizācijām un citām radniecīgām profesionālām organizācijām.
2.3. Lai sasniegtu Statūtos paredzētos mērķus, Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, saimniecisko darbību un citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.4. Biedrībai ir juridiskās personas statuss, zīmogs ar profesionālās biedrības pilnu nosaukumu valsts valodā, norēķinu konti bankās un sava simbolika.


3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura atbilst visiem turpmākajiem nosacījumiem:
4.1.1. kurai iir valdes atzīta vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze:
4.1.1.1. profesionālo nodokļu konsultāciju jomā,
4.1.1.2. vai pedagoģiskajā un zinātniskajā darbībā nodokļu jomā;
4.1.1.3. vai ar valdes lēmumu pielīdzināta pieredze grāmatvedības, revīzijas vai juridisko pakalpojumu sniegšanas jomā.
4.1.2. kura ir ieguvusi augstākās izglītības diplomu Latvijas Republikā vai ārvalstīs, kas apstiprina valsts akreditētas ekonomikas studiju programmas apguvi vai jurisprudences studiju programmas apguvi, vai šajās specialitātēs ieguvusi bakalaura, maģistra vai doktora grādu;
4.1.3. kura ir valdes noteiktajā kārtībā nomaksājusi iestāšanās maksu;
4.1.4. par kuru valde ir pieņēmusi lēmumu par uzņemšanu Biedrības biedru sastāvā.

4.2. Jebkura fiziskā persona, kura vēlas iestāties Biedrībā, iesniedz valdei motivētu iesniegumu, kā arī izglītības un profesionālās darbības aprakstu un 4.1.1. un 4.1.2. punktā noteikto nosacījumu izpildi apliecinošus dokumentus.
4.3. Biedrības biedrs valdes noteiktajā kārtībā var iegūt nodokļu konsultanta sertifikātu.

4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Valdes lēmums par uzņemšanu vai neuzņemšanu rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 30 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.5. Ja valde lemj par biedra neuzņemšanu Biedrībā, pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu pēc lēmumā minēto trūkumu novēršanas.
4.6. Biedrības biedru izstāšanās, izslēgšana un to darbības apturēšana uz laiku:
4.6.1. Biedrs var jebkurā laikā brīvprātīgi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstveida iesniegumu;
4.6.2. Valde trīs mēnešu laikā pēc valdes locekļu, Biedrības pastāvīgi funkcionējošo institūciju vai atsevišķu biedru ieteikuma lemj par biedra izslēgšanu, ja:
4.6.2.1. biedrs pārkāpj profesionālās ētikas normas, statūtus, biedru kopsapulces vai valdes lēmumus;
4.6.2.2. biedrs ir notiesāts par kriminālnoziegumu;
4.6.2.3. biedrs nekārto biedru kopsapulces noteiktos maksājumus vai atsakās piedalīties tās darbībā ar Biedrības darbojošos pārvaldes institūciju noteikto biedra personīgā darba ieguldījumu;
4.6.2.4. biedrs nodara būtisku kaitējumu Biedrībai;
4.6.3. Biedrības valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma pamatojumu;
4.6.4. Valdei desmit dienas pirms valdes sēdes, kurā tiks izskatīts jautājums par biedra izslēgšanu, pienācīgā kārtā jāpaziņo biedram par sēdes vietu, laiku un izslēgšanas iemesliem;
4.6.5. Pirms balsošanas par biedra izslēgšanu valde noklausās izslēdzamā biedra paskaidrojumus, ja viņš tādus vēlas izteikt. Neierašanās uz valdes sēdi nevar būt par iemeslu, lai atliktu jautājuma izskatīšanu;
4.6.6. Par biedra izslēgšanas dienu uzskatāma diena, kad valde ir pieņēmusi lēmumu par viņa izslēgšanu no biedrības;
4.6.7. Izstājoties no Biedrības, iestāšanās nauda un biedru nauda netiek atmaksāta;
4.6.8. Ar biedra izstāšanos vai izslēgšanu no biedrības, Biedrības nodokļu konsultanta sertifikāts tiek anulēts.

4.7. Biedrības biedru, kuri strādā vai uzsāk strādāt nodokļu administrācijas vai citās valsts kontrolējošajās institūcijās, darbība Biedrībā tiek apturēta uz laiku valdes noteiktajā kārtībā.

4.8. Personai, kuras dalība biedrībā izbeigusies, nav tiesību uz Biedrības īpašumu. Biedrībai nav tiesību piedzīt no biedra, kura dalība Biedrībā izbeigusies, neiemaksāto biedra naudu.


5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1.Visiem Biedrības biedriem ir vienādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības darbībā un tās lietu pārvaldīšanā, ievēlēt Biedrības valdi un citas institūcijas un tikt tajās ievēlētiem;
5.1.2. valdes noteiktajā kārtībā izmantot Biedrības telpas, mantu, Biedrības bibliotēkas pakalpojumus;
5.1.3. saņemt no valdes informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā pirms valdes un citu institūciju sēdēm saņemt sēžu dienas kārtību, iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.4. iesniegt priekšlikumus un sūdzības valdei vai biedru kopsapulcei, piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, t.sk. institūciju sēdēs iepriekš piesakot dalību, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.5. izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot valdei.

5.2. Visiem Biedrības biedriem ir vienādi pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus, ievērot profesionālās ētikas normas, kā arī pildīt Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
5.2.2. savlaicīgi nomaksāt biedra naudu biedru kopsapulces noteiktajā apmērā un valdes noteiktajā kārtībā;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. Biedra dalība Biedrībā nav nododama trešajām personām vai mantojama. Biedra dalība izbeidzas līdz ar izstāšanos vai izslēgšanu no Biedrības, kā arī biedra nāvi.

5.5. Saistības biedriem nosakāmas tikai saskaņā ar statūtos paredzēto kārtību.


6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru kopsapulce.


7.nodaļa. Biedru kopsapulce tās sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) valde, un komitejas. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. Biedru kopsapulces sēdes ir kārtējās un ārkārtas.

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā.

7.3. Biedru kopsapulce ir tiesīga:
7.3.1. pēc valdes priekšsēdētāja ziņojuma noklausīšanās lemt par aizvadītā gada pārskata apstiprināšanu;
7.3.2. lemt par valdes sagatavoto Biedrības budžetu un darba plānu jaunajam darbības gadam;
7.3.3. noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas apmērus;
7.3.4. izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem;
7.3.5. ievēlēt vai atsaukt valdes locekļus un revidentu;
7.3.6. apstiprināt grozījumus Biedrības statūtos;
7.3.7. noteikt Biedrības valdes locekļu un citu amatpersonu darba samaksu;
7.3.8. izlemt jautājumus, kas saistīti ar Biedrības reorganizāciju, likvidāciju, kā arī Biedrības iestāšanos apvienībās un izstāšanos no tām;
7.3.9. lemt jautājumu par nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu;
7.3.10. lemt jautājumu par komercsabiedrību dibināšanu, daļu vai akciju iegādi un pārdošanu citās komercsabiedrībās;
7.3.11. lemt par Biedrības teritoriālo un citu nodaļu dibināšanu, kā arī par Biedrības tiesiskajām attiecībām ar šīm nodaļām;
7.3.12. Biedrības pašlikvidācijas gadījumā lemt par Biedrības mantas un naudas līdzekļu izlietojumu;
7.3.13. lemt par pastāvīgi darbojošos komiteju izveidošanu, apstiprināt šo komiteju vadītājus un šo komiteju locekļus;
7.3.14. ievēlēt no valdes locekļiem valdes priekšsēdētāju.
Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes u.c. statūtos paredzēto institūciju kompetencē.

7.4. Kārtējā biedru kopsapulce ar Valdes lēmumu tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi trīs gadu laikā.

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.8. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.10. Biedru kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

7.11. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balss tiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

7.12. Lēmums par grozījumu izdarīšanu statūtos ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk par pusi no klātesošajiem biedriem.

7.13. Tikai tiesa var atzīt biedru sapulces lēmumu par spēkā neesošu.

7.14. Biedru kopsapulce izlemj tikai tos jautājumus, kas ietverti biedriem izziņotajā darba kārtībā.
7.14.1. Biedri var iesniegt priekšlikumus valdei par sapulces darba kārtības papildināšanu ne vēlāk kā 15 dienas pirms biedru kopsapulces sasaukšanas.
7.14.2. Valde priekšlikumus izskata un ne vēlāk kā 10 dienas pirms biedru kopsapulces sasaukšanas izsūta Biedrības biedriem darba kārtības papildus jautājumus;
7.14.3. Biedru kopsapulcē var lemt par jebkuru iepriekš neizziņoto jautājumu, ja tajā piedalās visi balsstiesīgie biedri un par to ir nobalsojusi vairāk kā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

7.15. Biedri, kuri līdz biedru kopsapulces dienai nav nokārtojuši Biedrības noteiktos maksājumus, nevar piedalīties biedru kopsapulcē ar balsstiesībām, un viņus nevar ievēlēt pārvaldes institūcijās un amatos.

7.16. Tajos gados, kad ir paredzētas valdes un revidenta vēlēšanas, tās notiek biedru kopsapulcē pēc tam, kad:
7.16.1. biedru kopsapulce ir apspriedusi un pieņēmusi lēmumu par valdes darbu atskaites periodā un budžeta izpildi;
7.16.2. biedru kopsapulce ir apstiprinājusi iepriekšējā gada Biedrības gada pārskatu un budžeta izpildes pārskatu.

7.17. Biedru sapulces pienākumus statūtos noteiktajā apjomā ir tiesīga pildīt no biedru kopskaita ievēlēta Pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde. Visiem biedrības biedriem ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās.

7.18. Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ievēlētiem pārstāvju sapulces biedriem.

7.19. Pārstāvju sapulce ir tiesīga:
7.19.1. pēc valdes priekšsēdētāja ziņojuma noklausīšanās lemt par aizvadītā gada pārskata apstiprināšanu;
7.19.2. lemt par valdes sagatavoto Biedrības budžetu un darba plānu jaunajam darbības gadam;
7.19.3. noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas apmērus;
7.19.4. izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem;
7.19.5. noteikt Biedrības valdes locekļu un citu amatpersonu darba samaksu;
7.19.6. lemt jautājumu par nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu;
7.19.7. lemt jautājumu par komercsabiedrību dibināšanu, daļu vai akciju iegādi un pārdošanu citās komercsabiedrībās;
7.19.8. lemt par Biedrības teritoriālo un citu nodaļu dibināšanu, kā arī par Biedrības tiesiskajām attiecībām ar šīm nodaļām;
7.19.9. lemt par pastāvīgi darbojošos komiteju izveidošanu, apstiprināt šo komiteju vadītājus un šo komiteju locekļus.

7.20. Pārstāvju sapulces kompetencē ir nodokļu maksātāju tiesību un interešu aizsardzība, piedalīšanās grozījumu projektu normatīvajos aktos izstrādāšanā un publiskā apspriešanā, nodokļus un nodevas reglamentējošo normatīvo aktu vienveidīgas piemērošanas sekmēšana.


8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas par savu darbu atskaitās biedru kopsapulcei. Valde sastāv no deviņiem valdes locekļiem, kurus uz trīs gadiem ievēl biedru kopsapulce. Valde vada un pārstāv Biedrību. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju.

8.3. Valdes locekli var atsaukt institūcija, kas šo valdes locekli ir ievēlējusi – kopsapulce Valdes loceklis pats var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē,

8.5. Valdes priekšsēdētājs un viens valdes loceklis ir tiesīgi pārstāvēt biedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību tikai kopīgi ar sešiem valdes locekļiem.

8.6. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus par atlīdzību. Atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar biedru sapulces lēmumu. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

8.7. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Tā pieņem lēmumus, ja tam piekrīt vairākums klātesošo valdes locekļu.

8.8. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi trīs mēnešos, bet ārkārtas sēdes – pēc nepieciešamības. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu.

8.9. Valde nodrošina Biedrības biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz Biedrības darbību, kā arī sagatavo attiecīgu pārskatu. Valdes locekļiem ir pienākums sniegt revīzijas institūcijai visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus.

8.10. Sadarbībā ar Finanšu ministriju valde izstrādā un apstiprina sertificēšanas kārtību.


9.nodaļa. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.


10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Iestāšanās maksas un biedru naudas apmēru katram gadam nosaka ar biedru kopsapulces lēmumu.


11.nodaļa. Biedrības komitejas

11.1. Biedrības komitejas ir pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, kas darbojas valdes vadībā.

11.2. Biedrības pastāvīgi darbojošās komiteju vadītājus un biedrus uz trīs gadiem ievēl biedru kopsapulce.

11.3. Komitejas sastāv no vadītāja un vismaz četriem biedriem.

11.4. Biedrībā darbojas šādas komitejas:
11.4.1. Ētikas komiteja, kuras kompetencē ir ētikas kodeksa izstrāde un biedru ētikas normu neievērošanas gadījumu izskatīšana, strīdu izšķiršana;
11.4.2. Izglītības komiteja, kuras kompetencē ir biedru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, konferenču, semināru, diskusiju un mācību kursu organizēšana un biedru konsultēšana;
11.4.3. Normatīvo aktu projektu un metodoloģijas komiteja, kuras kompetencē ir nodokļu maksātāju tiesību un interešu aizsardzība, piedalīšanās grozījumu projektu normatīvajos aktos izstrādāšanā un publiskā apspriešanā, nodokļus un nodevas reglamentējošo normatīvo aktu vienveidīgas piemērošanas sekmēšana.
11.5. Komitejas savā darbībā ievēro statūtus, kopsapulces un valdes lēmumus.

11.6. Komiteju pienākumus, mērķus, uzdevumus un atbildību nosaka valdes apstiprinātie komiteju nolikumi.

11.7. Komitejas sēdes sasauc un vada komitejas vadītājs.

11.8. Komitejas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības.

11.9. Komiteja ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse komitejas locekļu.

11.10. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits dalās uz pusēm, tad vadītāja balss ir lemjošā.

11.11. Biedrības komitejas, izņemot Ētikas komiteju, darbojas saskaņā ar izstrādātu un valdes apstiprinātu darba plānu, kurā norādīti konkrēti darbības virzieni, par tiem atbildīgie komitejas locekļi, darbam nepieciešamie līdzekļi un finansēšanas avoti.

11.12. Komitejas (izņemot Ētikas) vadītājs par padarīto darbu reizi pusgadā atskaitās valdes sēdē. Komitejas vadītājs par veikto darbu reizi gadā atskaitās biedru kopsapulcei.

11.13. Komitejai ir tiesības savas kompetences ietvaros:
11.13.1. pieprasīt aktuālu jautājumu izskatīšanu valdes sēdē vai biedru kopsapulcē;
11.13.2. pieaicināt aktuālu jautājumu un projektu sagatavošanā, atzinumu un priekšlikumu sagatavošanā, izskatīšanā citus biedrus vai speciālistus.


 
    Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija Tallinas iela 35b-9a, Rīga LV-1012, t.(+371)20270533, lnka@lnka.lv, Konts: A/S Swedbank, LV98HABA0551000950890   
Design - Terra Virtuala